LOGO

Handelsbetingelser

 

Ved Qvistgaard: Forstås ”Qvistgaard I/S” v. Nicolai K Christensen & Rasmus H Christensen

Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia

Ved kunde: Forstås lejeren, respektive den der på ejerens
vegne er legitimeret til at bestille opbevaring

§ 1 Vilkår
Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

§ 2 Pris og betaling

Lagerlejen skal betales forud og månedsvis. For gods/indbo m.m. der indleveres inden den 15. i en måned betales der fuld lagerleje for den første måned. For indlevering efter den 14. i en måned betales der halv lagerleje for den første måned, herefter betales der fuld lagerleje pr. måned. Eventuel for meget betalt lagerleje samt depositum refunderes ved udlevering eller overføres til lejers konto, dog refunderes kun for hele ubenyttede kalendermåneder.
For skyldigt beløb der ikke er indbetalt rettidigt til Qvistgaard pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- samt beregnes der 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt andet ikke er aftalt er Qvistgaards betalingsbetingelser for kontokunder: Fakturadato + 8 dage.

Ved reservering af opbevaringslokale, betales første måneds leje samt depositum på 600,- kr. Ved annullering af reservation, forbeholder Qvistgaard sig ret til at tilbageholde 25 % af det indbetale depositum. Reservationen gælder til en, mellem kunde og Qvistgaard, aftalt dato, hvorefter reserveringen vil ses som annulleret. Qvistgaard forbeholder sig ret til, herefter at udleje det reserverede lokale til tredjemand.

§ 3 Regulering af lejen

Hvert år den 1. januar reguleres den til enhver tid gældende leje svarende til den procentvise stigning nettoprisindekset har undergået fra 1. januar året før til den 1. januar i reguleringsåret, dog minimum 5 %.

Udover den aftalte årlige regulering af lejen er hver af parterne berettiget til at forlange lejen reguleret til markedslejen, jfr. Erhvervslejelovens § 13.

§ 4 Mislighold, panteret og tvangssalg

I tilfælde af mislighold af nærværende aftale, betragtes det opbevarede gods som overgivet Qvistgaard i håndpant for ethvert tilgodehavende, Qvistgaard har hos kunden. Kunden har i sådan tilfælde ikke ret til at sælge eller pantsætte det opbevarede gods, samt har Qvistgård ret til at kræve erstatningsbeløb, til dækning af tilgodehavende, fra forsikringsselskaber eller andre udbetalt, hvis godset beskadiges.

Udebliver Qvistgaards tilgodehavende mere end 1 måned efter skriftlig påkrav afsendt til den af kunden sidst opgivne adresse, jfr. § 12, er Qvistgaard berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte/opbevarede gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg af samtlige omkostninger ved realisationen.
Et eventuelt restprovenu tilkommer kunden. Er provenuet mindre end Qvistgaard's tilgodehavende, hæfter kunden for forskelsbeløbet.

Hvis det tilbageholdte/opbevarede gods skønnes værdiløst, er Qvistgaard berettiget til at lade godset destruere. Kunden vil ved anbefalet og almindeligt brev modtage meddelelse om destruktionen til den af ham sidst opgivne adresse.
Hvis kunden ikke inden 14 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler Qvistgaards tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte/opbevarede gods, er Qvistgaard berettiget til at destruere godset.

§ 5 Værneting
Enhver tvist mellem kunden og Qvistgaard, herunder inkassering af Qvistgaards forfaldne tilgodehavender, afgøres af Retten i Fredericia.

§ 6 Opbevaring af gods og indbo
Gods/indbo m.m. modtages kun til opbevaring efter ydre besigtigelse. Er der ikke ved indleveringen udarbejdet specifikation, betragtes det indleverede som et parti, og modtagelses- / opbevaringsbeviset er i så fald ikke noget bevis for, hvor meget af det indleverede der til enhver tid er til stede. Såfremt specifikation over det indleverede tilstilles kunden, må eventuel reklamation være Qvistgaard skriftligt i hænde senest 7 dage efter modtagelsen.
For vægt, mål, kvalitet, indhold og værdi i kasser, beholdere, skabe, skuffer og lign. påtager Qvistgaard sig intet ansvar uden en særskilt skriftlig aftale og specifikation.
Optælling/gennemgang m.m. i forbindelse med udarbejdelse af specifikation gøres kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde. Hvis der af det indleverede, specificerede gods/indbo m.m. udtages genstande, eller hvis kunden i øvrigt foretager nogen som helst handling med hensyn til godset/indboet m.m., må kunden på ny - sammen med Qvistgaard - fastslå godsets/indboets m.m. antal, respektive vægt og beskaffenhed, idet Qvistgaards ansvar for enhver senere konstateret bortkomst eller skade i modsat fald er bortfaldet.

§ 7 Farligt gods
Farligt gods, hurtigt fordærveligt gods, eller gods der kan påføre andet på lageret opbevaret skade modtages ikke. Skulle sådanne effekter uden Qvistgaards viden være blevet oplagret, hæfter kunden for alle økonomiske, juridiske og skadelige følger heraf. Qvistgaard er til enhver tid berettiget til - for kundens regning og risiko og uden underretning til denne - at bortfjerne og uskadeliggøre, herunder at destruere sådanne effekter eller bedst muligt at afhænde disse.

§ 8 Forsikringsforhold ved opbevaring

Det opmagasinerede gods/indbo er ikke uden særskilt aftale forsikret af Qvistgaard.

Forsikring mod brand, tyveri, vandskade tegnes kun af Qvistgaard, når Qvistgaard enten i hvert enkelt tilfælde får skriftlig ordre herom, eller har modtaget skriftlig generel instruks herom. Angivelse af godsets værdi er ikke at betragte som forsikringsbegæring

Ønsker kunden godset/indboet forsikret af Qvistgaard, betales forsikringspræmien særskilt.

Hvis kunden selv holder godset forsikret, skal kunden selv meddele eget forsikringsselskab om opbevaringsstedet.

Qvistgaard hæfter ikke for skader forårsaget af angreb af mus, rotter, møl o. lign.

Qvistgaards erstatningspligt begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Den af kunden anførte forsikringssum danner grænsen for interessentskabets erstatningspligt, og kunden kan ikke opnå mere i erstatning end det faktisk lidte tab. Såfremt der foreligger underforsikring, nedsættes erstatningen forholdsmæssigt.

Hvor intet andet er aftalt er § 1 til § 5 tillige gældende.

§ 9 Opsigelse

Kunden kan opsige aftalen med 1 måneds varsel.

Qvistgaard kan opsige aftalen med 1 måneds varsel.

Ved manglende betaling af lagerleje kan Qvistgaard straks ophæve opbevaringskontrakten, (jævnfør § 4).

Er der ved lejeaftalen indgåelse, aftalt rabat for langtidsleje, vil depositum gælde i pant for rabatten, hvis aftalen, af kunde, opsiges i den, mellem kunde og Qvistgaard, aftalte periode.

§ 10 Legitimation

Ved godsets/indboets m.m. modtagelse udsteder Qvistgaard et modtagelses/opbevaringsbevis, der ikke må transporteres til tredjemand, hverken til eje eller til sikkerhed.

Modtagelses/opbevaringsbeviset må opbevares omhyggeligt af kunden.

Qvistgaard er ikke forpligtet til at udlevere det opbevarede til kunden uden legitimation eller fuldmagt og mod dennes tilbagelevering af kvitteret modtagelsesbevis.

Er ikke andet nævnt i kontrakten, er denne gældende som modtagelses/opbevaringsbevis.

§ 11 Udlevering
Hel- eller deludlevering skal aftales med Qvistgaard senest kl. 12.00 hverdagen før. I forbindelse med helligdagsudlevering 2 hverdage før.
Forinden udleveringen kan ske skal Qvistgaards tilgodehavende være betalt.

§ 12 Adresse
Henvendelse fra Qvistgaard til kunden sker til den sidst opgivne adresse. Forsømmer kunden at anmelde adresseforandring, er denne ansvarlig for følgerne heraf, jvf. §4, og for enhver deraf følgende ulempe for Qvistgaard.

Almindelige betingelser erstatter tidligere fremsendte betingelser.
Gældende fra April 2013

 


Kontakt os

- Trekantområdets alsidige erhvervspartner